Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmeti Ödülü

Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmet Ödülü
 
 
 
 
M. VEFİK KİTAPÇIGİL
 
 


1918 yılında Erzurum’da doğdu. Kitapçızade Hafız Hamid Bey ve Pembe Hanımın oğludur. İlkokulu Erzurum’da, ortaokulu Kars’da, liseyi İstanbul’da bitirdikten sonra, 1940 yılında Siyasal Bilgiler Okulundan mezun oldu. Kaymakam iken, staj için Fransa’ya gönderildi. Orada, idarecilik, köycülük ve belediyecilik ihtisası yaptı. Şehircilik Enstitüsü kurlarını tamamladı. Ayrıca Paris Hukuk Fakültesi muadeletini aldı. İdarecilik görevine, Samsun maiyet memurluğu ile başladı. Sıra ile Bafra, Çarşamba, Terme, Alaçam, Ayancık, Üsküdar Kaymakamlığı; İstanbul Vali Muavinliği; Elazığ, Denizli, Niğde, Burdur, Sivas, Muş, Tekirdağ, Manisa Valiliği yaptı. Emekli Olduktan sonra Danışma Meclisi Üyeliği ve Başkanvekilliği; Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare Meclisi Başkanlığı; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Tarım Bakanlığına bağlı Orman Ürünleri Sanayi Kurumu Genel Müdürlüğü Danışma Kurulu Başkanlığı yaptı.
Vali olarak görevde bulunduğu dönemde Harput, Çardak, Altunhisar, Altınyayla, Dirmil, Niğde, Karamanlı, Gürün, Malazgirt, Barbaros, Manisa şehir ve kasabalarının fahri hemşerilik beratlarını almıştır.
1943 yılında evlenen Vefik Kitapçıgil’in çocuğu yoktur.
1999 yılında vefat etmiştir.
 
 
 
 
  

Vefik KİTAPÇIGİL'in Sunuş Konuşması

 
  Vali Kitapçıgil'in Sunuşu
 
 
Bunların tümüne hayatiyet veren İstanbul Mülkiyeliler Birliği Başkanı Sayın Önol Akalın’a ve Yönetim Kurulunun değerli üyelerine, eşimle birlikte, şükranlar ve saygılar sunuyorum.
Bu ödülün en büyük özelliği, kapsamının çok geniş olmasıdır. Şöyle ki, ödül, evvela, benim şahsıma ve adıma emsalsiz bir paye kazandırıyor; sonra, kamu yöneticilerine aşırı ve verimli çalışma heyecanı aşılıyor; daha sonra, halkın beklediği hizmetlere sür’atle kavuşmalarını sağlayarak, onları mutlu kılıyor.
Bu ödüle, sıradan bir idareci olan benim adımın verilmesinden, şüphesiz büyük bahtiyarlık duydum. Bu satırları yazdığım şu anda, tek arzum, “Vali Vefik Kitapçıgil Kamu Yönetimi Ödülü” nün ilkini hakkeden başarılı yöneticiye sunmak ve ilerde bu ödülü alacak değerli görevlileri de şimdiden kutlamaktır.
Bugüne kadar, kamu görevlileri, hizmetinde bulundukları halkın takdiri ile yetinir ve mutlu olurlardı. Devletten ve meslek kuruluşlarından fazla ilgi görmezlerdi… İstanbul Mülkiyeliler Birliği, bu konuda öncülük yaptı. En iyi, en ileri, en verimli, en çabuk ve yararlı hizmetleri başaran kamu yöneticilerine ödül vermeyi görev saydı.
İrfan Ocağımız Mülkiyeden yetişenlerin İstanbul'daki kuruluşu Mülkiyeliler Birliğine, eşimle birlikte küçük bir bağışta bulunduk.  Birliğin değerli mensuplarından, ölümümüzden sonra, uygun görülen sosyal ve kültürel bir faaliyetle anılmamızı rica ettik. Birliğin vefalı yöneticileri, bize söz vermekle kalmadılar, isteğimizi, sağlığımızda gerçekleştirme lutfunda bulundular ve adımızı taşıyan bir ödül verme kararı aldılar… Ödül konusunu da “Kamu Yönetimi” olarak seçme inceliğini göstererek, bana, idare amirliği yaptığım yıllardaki mütevazi hizmetlerimi anımsama zevkini tattırdılar.

4 Aralık 1999

E. Vali
Vefik KitapçıgilVEFİK KİTAPÇIGİL KAMU HİZMET ÖDÜLÜ ALANLAR
 

 1.  YIL (1999)   Kemal NEHROZOĞLU - Zekeriya TEMİZELİdarenin  tarafsızlığına gösterdiği özen, demokratik hukuk devleti kurallarına ve  insan haklarına saygılı yönetim anlayışı, tarihi ve kültürel mirası  korumaya verdiği önem ve katılımcı yönetim modelinin öncülüğünü yapmada  gösterdiği başarılar nedeniyle İzmir Valisi Kemal NEHROZOĞLU,

Türkiye’de kayıtlı  ekonominin yaygınlaştırılması ve benimsenmesi yönünde yaptığı  çalışmalar, dürüst, ilkeli ve tutarlı siyaset ve kamu yönetimi anlayışı  nedeniyle Maliye eski Bakanı Zekeriya TEMİZEL,

1999 Yılı Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmeti Ödülü’ne layık görülmüşlerdir.
 

 2.  YIL (2000)   Güngör URAS

Dünya ve ülke ekonomisinde yaşanan gelişmeleri en karmaşık ve teknik konular dahil olmak üzere, sade vatandaşın kavrayabileceği bir anlatımla okurlarına aktararak, ülkenin temel ekonomik sorunları hakkında kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi ve ilgisinin canlı tutulmasına yapmış olduğu katkılar nedeniyle;

Güngör URAS,2000 Yılı Vefik Kitağçıgil Kamu Hizmeti Ödülü’ne layık görülmüştür.

 
 

 


3. YIL (2001)   Fahri YÜCELEdirne ilinin tarihi, ekonomik, sosyal, kültürel ve idari verilerini elektronik ortama taşıyarak kalıcı bir başvuru düzeni oluşturması, yönetimde saydamlık ve hesap verme gibi ilkeleri günlük uygulamalarda hayata geçirmesi, bilişim teknolojilerine öncelik ve önem vererek kamu yönetiminde etkinliği sağlaması nedeniyle;

Edirne Valisi Fahri YÜCEL,2001 Yılı Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmeti Ödülü’ne layık görülmüştür.
 
 

4. YIL (2002)   Ünal ÜLKÜOsmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş evresinde merkez olan Bilecik’te, o dönemin izlerini taşıyan tarihsel kent dokusunun araştırılarak ortaya çıkarılmasını amaçlayan “Beylikten İmparatorluğa, İmparatorluktan Kurtuluşa: Bilecik” adlı projeyi 2001 yılından bu yana başarıyla sürdürmesi;

Yöneticisi olduğu kentin yaşama kaynaklarını doğru değerlendirerek hem yerel hem de ulusal düzeyde katma değer üretecek bu etkinliği yönetim süreçleriyle bütünleştirmesi nedenleriyle Bilecik Valisi Ünal ÜLKÜ,

2002 Yılı Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmeti Ödülü’ne layık görülmüştür.​

 5.  YIL (2003)   Atıl UZELGÜNÇorum topraklarındaki Hitit uygarlığının gün ışığına çıkarılmasına ve dünyaya tanıtılmasına verdiği destek; ilin kültür, sanat, sosyal ve ekonomik yaşam standartlarının geliştirilmesine sağladığı katkılar ve özellikle Sosyal Hizmet Kuruluşlarını çağdaş bir anlayışla düzenleyerek, iyileştirme yönünde gösterdiği çabalar nedeniyle Balıkesir Valisi Atıl UZELGÜN,

2003 Yılı Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmeti Ödülü’ne layık görülmüştür.

 6.  YIL (2004)   Aylin KIRCI DUMAN   Köylerde okula gönderilmeyen kız çocuklarının temel öğretime yönlendirilmesi, köy ve ilçelerde eğitim altyapı ve hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, öğrencilere sosyal hizmet desteği verilmesi, bilgi toplumu olanaklarının köy okullarına kadar yayılması, ilçelerdeki kamu hizmetlerinin çağdaş normlara uygun olarak yürütülmesi, toplum kalkınması için sivil toplum örgütleri ve askeri birliklerle eşgüdüm yoluyla sinerji yaratılarak Atatürkçü, çağdaş, ileri bir öğretim sağlanması ve çağdaş ilçe yönetiminde kanıtladığı başarılı çalışmaları dolayısıyla Kars, Kağızman Kaymakamı Aylin KIRCI DUMAN,

2004 Yılı Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmeti Ödülü’ne layık görülmüştür.

 
7.  YIL (2005)   Prof. Dr. İlber ORTAYLI


Bir bilim adamı olarak verdiği değerli yapıtlar ve uluslararası bilim çevrelerinde kazandığı saygın yer; Akademik yönü yanında çeşitli yazı ve faaliyetleri ile toplumumuzu tarihi gerçekler konusunda bilgilendirmesi;

Bir kültür adamı olarak Türk düşünce ve ekin yaşamına yaptığı katkılar;

En önemli tarihi miraslarımızdan biri olan Topkapı Sarayı Müzesi’nin çağdaş anlamda düzenlenmesi ve uluslararası alanda layık olduğu düzeye getirilmesi için bilimsel ve kültürel birikimini yönetim görevi ile birleştirerek ülke hizmetine sunması dolayısı ile Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. İlber ORTAYLI,

2005 Yılı Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmeti Ödülü’ne layık görülmüştür.

 

 8.  YIL (2006)  Cumhur Güven TAŞBAŞI
Kamu adına, 2002 yılından beri “2010 Avrupa Kültür Başkenti” girişim grubu temsilcisi ve yürütme kurulu üyesi olarak İstanbul’umuzun 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilmesindeki etkin ve başarılı çalışmaları;

“Unesco Dünya Mirası” İstanbul izleme komitesi başkanı olarak, İstanbul’un dünya mirası listesinden çıkarılmaması için yaptığı çalışmalar sonucunda ek süre alınmasındaki başarısı nedeni ile İstanbul Vali Yardımcısı Cumhur Güven TAŞBAŞI,

2006 Yılı Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmeti Ödülü’ne layık görülmüştür.

 

9.  YIL (2007)   Ömer MADRA


Özgür, bağımsız, demokratik, haysiyetli, duyarlı ve sıra dışı bir radyo olan Açık Radyo projesini başlatarak, 1995 yılından bugüne faaliyetlerinde kâr amacı gütmeden, çoğulcu demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel insan hak ve özgürlükleri dışında hiç bir ideolojiye, hiç bir sermaye ya da çıkar grubuna bağlı olmaksızın, ülkemizin ender bağımsız yayın organlarından birinin başında kamuya sunduğu hizmetlerden dolayı Ömer MADRA,

2007 Yılı Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmeti Ödülü’ne layık görülmüştür. 


10.YIL(2011) Prof. Dr. Nermin Abadan UNAT

 

“Varlığınız ve yaşamınızla her birimize örnek olmanız;
Akademik yönünüz ile verdiğiniz değerli yapıtlar ve uluslararası bilim çevrelerinde kazandığınız saygın yer;
Düşünce ve ekin yaşamına yaptığınız çok önemli katkılar;
Öncü ve aydın kimliğinizle yetiştirdiğiniz değerler ile   “Hocaların hocası” olması;” nedeni ile Prof. Dr. Nermin Abadan Unat
 2011 yılı Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştür.

 


11.YIL(2014) Prof. Dr. Yalçın KARATEPE

“Mülkiyemizin vazgeçilmez değerleri olan çağdaşlığa ulaşma hedefini, kamu yararını kişisel faydanın önünde tutan yaşam anlayışını; demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, insan hak ve özgürlüklerine olan inancını bir Mülkiyeliye yakışır biçimde yaşatması; aydın ve öncü kimliğiyle Mülkiye öğrencilerine örnek, mezunlarına kıvanç kaynağı olması” nedeni ile Prof. Dr. Yalçın Karatepe,
2014 yılı Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmet Ödülü’ne layık görmüştür.

 

12.YIL(2016) CUMHURİYET GAZETESİ

 

“Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkeleri, temel insan hak ve özgürlüklerini savunan gazetecilik çizgisinden hiç ödün vermemeniz;
Nesnel, korkusuz, doğru habercilik ile halkı bilgilendiren çağdaş bir referans gazetesi olması” nedenleri ile Cumhuriyet Gazetesi,
 
2016 yılı Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştür.

 
13.YIL(2017) MEDYASCOPE.TV


 “Gazeteciliğin öneminin arttığı bir dönemde, sansür ve oto sansürden uzak, özgür, bağımsız, sivil, çoğulcu bir medya platformu yaratması;
Ana akım medyada yer bulamayan konu ve konuklarıyla sadece yazı değil video ağırlıklı orijinal içerik üretme başarısı” nedenleri ile Medyascope.tv
 
2017 yılı Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmet Ödülü`ne layık görmüştür.
 

14.YIL(2018)   Dr. Kerem ALTIPARMAK


   “Temel hak ve özgürlüklerin, barışın, adaletin yılmaz bir savunucusu olması; Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, insan haklarının savunulması ve  korunması için verdiği hizmetler nedeni ile”


2018 yılı Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmet Ödülü`ne  layık görülmüştür. 

15.YIL (2019)   Doç.Dr. Bülent ŞIK


Yaptığınız bilimsel araştırmalar sonucu halk sağlığını tehdit eden çevresel etkileri kamuya açıklayarak insanları bilgilendirmeniz çok önemli bir kamu hizmetidir.  
“Toplum yararı ve halk sağlığı konusunda gösterdiğiniz ilkeli ve mücadeleci bilimsel tavrınız nedeni ile”
 “Temel hak ve özgürlüklerin, barışın, adaletin yılmaz bir savunucusu olması; Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, insan haklarının savunulması ve  korunması için verdiği hizmetler nedeni ile”

2019 yılı Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmet Ödülü`ne  layık görülmüştür.
 16. YIL (2020) TÜRK TABİBLERİ BİRLİĞİ 

  “Dünyada ve ülkemizde yaşanan salgın döneminde, sağlık hizmetlerinin kamu tarafından sağlanmasını öngören sağlık politikalarını savunmanız ; En temel insan hakkı ve kamu hizmeti olan, insan sağlığının korunması, insanların tıbbi tedaviden nitelikli, eşit, hızlı bir şekilde yararlanması için hayatlarını ortaya koyarak mücadele eden  doktor ve sağlık emekçilerimizin üstün çabaları nedeni ile” tüm doktor ve sağlık çalışanları adına,  

2020 yılı Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmet Ödülü`ne  layık görülmüştür.
 

   

   17. YIL VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ 


 "Demokrasinin temeli olan katılımcı yönetim anlayışını benimseyerek, Validebağ Korusu’nun bilim ve hukuk rehberliğinde uzun yıllardır koru olarak korunmasında göstermiş olduğunuz kararlı çalışmalarınız nedeni ile  ” Validebağ Korusu için mücadele veren çevreye duyarlı Validebağ gönüllüsü ve direnişçisi tüm sivil yurttaşları temsilen 

2021 yılı Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmet Ödülü`ne  layık görülmüştür.
 


  
 


Paylaş

Çarşı Caddesi No: 10 34674 Kuzguncuk, İstanbul
0216 492 41 16